S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CONEXUS s.r.o.
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

 

Základné ustanovenia

1.,E-shop je internetový obchod spoločnosti CONEXUS s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.pouziteautosuciastky.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou CONEXUS s.r.o.

2.,Poskytovateľom služieb je CONEXUS s.r.o. so sídlom Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, (ďalej iba „predávajúci“).

3.,Tovarom, ktorý predávajúci predáva prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke, sa rozumejú všetky ponúkané produkty, náhradné diely, príslušenstvá a materiály umiestnené na internetovej stránke predávajúceho. Tento tovar je použitý, vymontovaný z použitých osobných a nákladných vozidiel, pričom predávajúci ako aj jeho zmluvný dodávatelia dohliadajú na dôkladné a starostlivé demontovanie súčiastok. Tovar ponúkaný na predaj je v zachovalom stave, spôsobilý na opätovné použitie, pričom predávajúci odporúča montáž náhradných dielov a zakúpených produktov realizovať prostredníctvom špecializovaného odborníka v odbornom servise na to určenom.

4.,Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

Informácie o tovare a cene

1.,Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

2.,Obrázky zobrazené pri produktov môžu byť len ilustračné.

3.,Kúpna cena tovaru je stanovená cenníkom aktuálnej ponuky predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Pri zmene ceny tovaru predávajúci kontaktuje kupujúceho a na túto skutočnosť ho upozorní.

4.,Všetky ceny sú uvedené bez DPH ak nie je uvedené inak. Platná cena tovaru bude vždy oznámená v objednávke ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti CONEXUS s.r.o. Kúpna cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne, a to podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

5.,Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti CONEXUS s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, ktorý si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru:

a, platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na prevádzke

b, platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

c, platba prevodom / vkladom na účet predávajúceho – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci platnú cenu za tovar + dopravné

6.,Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti CONEXUS s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky, odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo zaplatením kúpnej ceny v hotovosti v prípade osobného odberu tovaru v sídle spoločnosti. Pri platbe na účet spoločnosti CONEXUS s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

Uzatváranie kúpnych zmlúv

1.,Kupujúci má možnosť vybraný tovar objednať na tel.č. 0949517102, alebo cez e-mail pouziteautosuciastky@gmail.com

2.,Pre prijatie objednávky sa vyžaduje objednávka poslaná mailom alebo objednávka po telefonickom dohovore a musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne č. a e-mail;  právnická osoba, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité len v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.,Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení disponibility tovaru a platných cien predávajúci objednávku kupujúcemu potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 9 dní.

4.,Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

5.,V prípade neúplných, nepravdivých alebo nepresných údajov predávajúci objednávku kupujúceho odmietne. Spoločnosť CONEXUS s.r.o. si vyhradzuje právo overiť správnosť poskytnutých údajov.

6.,V prípade objednania tovaru, bude kupujúcemu účtovaná zálohová platba vo výške 30-50% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude kupujúcemu už zaplatená záloha vrátená. Ak sa kupujúci rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 30-50% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

 

Podmienky dodania tovaru

1.,Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 9 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 9 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa. Vo výnimočných prípadoch, keď objednané druhy tovarov nie sú skladom a nie sú ani k dispozícii u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota objednaných tovarov dlhšia. S dlhšou lehotou dodania bude kupujúci oboznámený a bude na ňu upozornený písomnou formou, prostredníctvom e-mailu alebo faxom.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť CONEXUS s.r.o. ju ako miesto dodania potvrdila.

 

Spôsob dodania

Spôsob dopravy si zvolí kupujúci sám v objednávke. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

1. vlastnou dopravou, teda osobným prevzatím tovaru na prevádzke spoločnosti CONEXUS s.r.o.

2. kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti

Cena dopravy je od 4,50€ do 70€ ktorá závisí od hmotnosti a veľkosti / objemu objednaného tovaru

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.
V prípade atypických a nadmerných rozmerov alebo nadmernej hmotnosti cena prepravy sa stanový podla dohody. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

V prípade objednávky objemného tovaru a spôsobu dopravy prostredníctvom kuriéra je kupujúci povinný uviesť telefonický kontakt za účelom správneho a bezproblémového dodania objednaného tovaru. Kuriér prepravnej spoločnosti bude kupujúceho na ním uvedenom telefónnom čísle kontaktovať a dohodne sa s ním na termíne doručenia objednaného tovaru. Dodanie tovaru bude kupujúcemu vopred a včasne avizované a oznámené.

 

Preberanie tovaru

1.,Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.

Pokiaľ Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

2.,Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť osobou, ktorá objednaný tovar odovzdáva. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.,Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

4.,Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy

1.,Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky. V prípade, že bola objednávka vystavená po 17:00 hod., má kupujúci možnosť stornovať takúto objednávku bez poplatku do 09:00 hod. nasledujúceho dňa.. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2.,V prípade, že kupujúcim je fyzická osoba, teda spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Takéto odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

3.,Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

4.,Odstránením štítkov, cenoviek a iných označení zaniká kupujúcemu nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote , tj. do 7 dní od prevzatia tovaru.

5.,Reklamačný tovar je možné poslať poštou (nie na dobierku) alebo kuriérom, prípadne tovar doručiť osobne. Zásielky na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vráti kupujúcemu dohodnutým spôsobom späť.

4.,Neprevzatie zásielky od doručovateľa sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade si predávajúci uplatní nárok na náhradu nákladov na dodanie a vrátenie objednaného tovaru.

5.,Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy po uplynutí lehoty 7 pracovných dní výlučne so súhlasom predávajúceho. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplynutí lehoty 7 pracovných dní má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a škody, ktoré mu vznikli odstúpením kupujúceho od zmluvy. Ide najmä o prípady, kedy predávajúci na základe požiadavky kupujúceho nakúpi, zaobstará a zaistí tovar v súvislosti s ktorým dôjde k vynaloženiu preukázateľných nákladov zo strany predávajúceho.

6.,Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť:

a) bez udania dôvodu

b) ak sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať

c) ak sa zmenila cena dodávateľa produktu

d) ak vystavená cena produktu bola chybná.

 

Zodpovednosť za vady a záruka

1.,Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru kupujúcim s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebovaním. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.,Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

3.,Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením veci, prevádzkovaním veci v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do veci inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.,V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky, e-mailom  kontaktovať predávajúceho a oznámiť mu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

Spracovanie osobných údajov

1.,Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

2.,Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

3.,Zákazník odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

 

Záverečné ustanovenia

1.,Kupujúci prehlasuje, že pred oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.,Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3.,Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4.,Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

5.,Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

6.,Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7.,Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.pouziteautosuciastky.sk

8.,Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.

9.,Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia zmluvy.